Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU:

Naziv: AUTO KLIMA HRASTINSKI, obrt za usluge, vl. Petar Hrastinski

Sjedište: Zagreb, Nova Cesta 181

MBO: 90794028

Telefon:  +385 (0)1 3027 981
Fax: +385 (0)1 3025 671

E-pošta: info@autoklima-hrastinski.hr

Web stranica: www.autoklima-hrastinski.hr

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

 1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovo su opći uvjeti poslovanja i prodaje (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) AUTO KLIMA HRASTINSKI, obrt za usluge, vl. Petar Hrastinski sa sjedištem u Zagrebu, Nova Cesta 181 (dalje u tekstu: „Prodavatelj“).

 

Članak 2.

Pojam Prodavatelj odnosi se na obrt za usluge AUTO KLIMA HRASTINSKI, obrt za usluge, vl. Petar Hrastinski. Pojam kupca odnosi se na potrošača, fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod i/ili uslugu Prodavatelja kao i na kupce obrtnike i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača (dalje: „ZZP“) samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti. Pojam kupca odnosi se i na sve ostale kupce (npr. pravne osobe).

 

Članak 3.

Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na sve trenutne i buduće poslovne odnose (predstavljaju ujedno i predugovornu obavijest) kao i na svaku kupoprodaju proizvoda i usluga iz asortimana Prodavatelja zaključenu u razdoblju važenja ovih Općih uvjeta u kojima Prodavatelj prodaje robu i izvršava usluge iz svojeg asortimana, tako da se sve ponude i isporuke robe i usluga izvršavaju isključivo na temelju njih, osim ako se drukčije u pisanom obliku izričito ne navede.

 

Opći uvjeti čine sastavni dio svakog ugovora s kupcima te ga nadopunjuju.

 

Članak 4.

Ovi Opći uvjeti bit će objavljeni na web stranici i u poslovnim prostorima Prodavatelja. Pristup na internetske stranice www.autoklima-hrastinski.hr iznimno može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, u kojem slučaju kupac o navedenom mora pisano obavijestiti Prodavatelja i od njega zatražiti ispis Općih uvjeta u fizičkom obliku, a koji će mu biti uručen bez naknade.

 

 1. ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Članak 5.

Ugovorni odnos nastaje prihvatom ponude,potpisom radnog naloga. Kupac prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta te je suglasan da isti budu mjerodavni za tumačenje volje ugovornih strana.

 

U slučaju bilo kakve nedosljednosti između ponude i Općih uvjeta, prednost će imati Opći uvjeti, ako u pisanom obliku ne bude drukčije dogovoreno.

 

 

Članak 6.

Neobvezujuće ponude Prodavatelja smatraju se pozivom kupcu da pod tim uvjetima podnese narudžbu Prodavatelju (ponudu za kupnju ili pružanje usluge).

 

Članak 7.

Katalozi i drugi reklamni materijali ne predstavljaju ponudu Prodavatelja te ne sadržavaju sve bitne sastojke ugovora u smislu članka 253. Zakona o obveznim odnosima.

 

Podaci sadržani u katalozima i reklamnim materijalima Prodavatelja (primjerice o težinama, mjerama, zapremninama, cijenama, kvaliteti i ostalim svojstvima robe) su isključivo informativne prirode te Prodavatelj ne jamči da su isti podaci potpuni ili točni. Također, Prodavatelj može odstupiti od svojih cjenika, odnosno ima pravo promjene svojih cjenika. Prodavatelj je vezan cijenom naznačenoj isključivo u obvezujućoj ponudi, a o mogućim odstupanjima potrebno je tražiti pristanak Kupca , telefonski, porukom mailom ili drugim dostupnim aplikacijama za komunikaciju.

 

 1. PREDMET PRODAJE

Članak 8.

Prodavatelj kao specijalizirani servis ugrađuje  dijelove za servis A/C (klima) uređaja i pruža usluge održavanja, popravaka , servisiranja i  ugradnji A/C (klima) uređaja, kao i popravke pojedinih dijelova A/C  u osobna i gospodarska vozila.

 

Članak 9.

Prodavatelj će pružiti uslugu koja je specificirana u radnom nalogu. Ako se prilikom obavljanja usluge iz radnog naloga pokaže da pružena usluga zahtijeva više vremena i dodatne poslove od onih prvotno procijenjenih ili navedenih u radnom nalogu, od Kupca će se tražiti izričita usmena ili pisana suglasnost.

 

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi i usluge koji su raspoloživi i dostupni. Prodavatelj ne ugrađuje rabljene donesene dijelove od strane Kupaca, osim i jedino ukoliko Prodavatelj odluči o tome , te ne pruža garanciju na rad za ugradnju i ispravnost  rabljene donešene robe . Roba se naručuje u poslovnom prostoru Prodavatelja. Zbog velikog broja narudžbi može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda i/ili usluge ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

 

Ako naručeni proizvod i/ili usluga nije raspoloživ na skladištu ili dostupan na drugi način, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da: (i) proizvod i/ili usluga trenutno nije raspoloživa, odnosno dostupna, (ii) o roku u kojem je proizvod ili usluga raspoloživa, (iii) dogovoriti novi rok isporuke po potrebi, te (iv) ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

 

Prodavatelj između ostalog pruža uslugu punjenja auto klime plinom R – 134a i R-1234yf. Od 1. siječnja 2017. odlukom EU, u svim novim automobilima primjenjuje se plin R-1234yf obzirom  je ekološki prihvatljiviji u odnosu na R – 134a i ima manji utjecaj na globalno zatopljenje te su ga proizvođači vozila obavezni koristiti od početka 2017. godine.

 

Članak 10.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima i uslugama (opis proizvoda i/ili usluge, cijena i dr.) prikazani na web stranici Prodavatelja podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na web stranici Prodavatelja isti zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

 

 1. ODUSTANAK

Članak 11.

Ako kupac u tijeku pružanja usluge odustane od radnog naloga, isto je obvezan učiniti isključivo pisanim putem (npr. putem e-pošte) ili porukom na nekoj od aplikaciji .  Kupcu se naplaćuje stvarno utrošeno vrijeme i materijal za pružanje usluge do trenutka zaprimanja pisanog odustanka, kao i troškovi naručenih dijelova , te Kupac plaćanjem računa stječe vlasništvo na tim dijelovima bilo preuzetim ili ugrađenim .

 

U slučaju naručenog proizvoda, kupac nema mogućnost naknadno odustati od narudžbe ili tražiti vraćanje robe te je obvezan platiti ukupnu cijenu proizvoda i preuzeti proizvod.

 

 1. CIJENE

Članak 12.

Ako nije drugačije pisanim putem dogovoreno, cijene u ponudama, cjenicima, katalozima i drugim materijalima izražene su u kunama i eurima prema tečaju 1E=7.53450 kn, a predstavljaju neto cijenu uvećanu za trošak PDV-a po stopi propisanoj Zakonom o porezu na dodanu vrijednost u vrijeme isporuke robe ili usluge. Navedene cijene ne obuhvaćaju sporedne troškove koji se zasebno zaračunavaju kupcu.

  U slučaju lošeg i zapuštenog  stanja vozila, kao i u slučaju otežanih uvijeta rada Prodavatelj ima pravo povećanja cijena, a o istom će pravovremeno obavijestiti Kupca i dogovorit se o daljnjim radovima. Prodavatelj ima pravo odbiti pružiti uslugu Kupcu iz okolnosti slučaja koje određuje sam Prodavatelj.

 

Članak 13.

U slučaju promjene poreza, trošarina , carina i sl, a što ima za posljedicu direktno poskupljenje kupljenog proizvoda ili usluge, Prodavatelj zadržava pravo prilikom isporuke povećati cijenu kupljenog proizvoda odnosno usluge u odgovarajućem iznosu. Navedeno će se kupcu dokazati na njegov pisani zahtjev, a predhodno će ga se i obavijestiti bilo telefonom, mailom dr. U slučaju povećanja cijene, ako je došlo do znatnog povećanja cijene, kupac koji je potrošač u smislu ZZP-a, ovlašten je u roku od 14 dana od dana obavijesti o povećanju cijene odustati od ugovora pisanom izjavom i to u odnosu na količine koje još nije preuzeo.

 

 1. RAČUNI I REKLAMACIJE

Članak 14.

Eventualne prigovore na račune, kupac je dužan dostaviti Prodavatelju najkasnije u roku od 8 dana od izdavanja pojedinog računa. Ako na taj način kupac pravovremeno ne ospori račun, smatra se da kupac nema prigovora na zaprimljenom računu te da je s istim suglasan. Eventualni prigovori šalju se putem elektroničke pošte.

 

 1. UVJETI PLAĆANJA

Članak 15.

Kupac je dužan platiti račune Prodavatelja u ugovorenim rokovima odnosno roku naznačenom na pojedinom računu, a ako nije posebno ugovoreno, onda u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku kada puni dugovani iznos, bez odbitaka, sjedne na bankovni račun Prodavatelja ili u trenutku kada se račun plati gotovinskim plaćanjem. Plaćanje se vrši gotovinskim plaćanjem, bankovnom transakcijom , mobilnim plaćanjem ili kreditnim karticama.

 

Zakašnjenje u plaćanju daje pravo Prodavatelju, između ostaloga, naplatiti kupcu zateznu kamatu, te pravo privremeno obustaviti daljnje isporuke ili pružanje usluga.

 

Prodavatelj ima pravo zadržavanja vozila i dijelova  sukladno odredbama ZOO-a do potpunog podmirenja računa i možebitnih zateznih kamata.

U slučaju blokade računa kupca, ukupan dug kupca se smatra dospjelim na dan blokade njegova računa neovisno o ugovorenim rokovima plaćanja.

 

Članak 16.

Prodavatelj je ovlašten naplatu potraživanja izvršenih, a neplaćenih proizvoda ili usluga povjeriti odvjetniku te je kupac dužan snositi sve troškove naplate potraživanja te odvjetnika koji nastanu, a kako je to predviđeno u primjenjivim propisima.

 

 1. ISPORUKA I PREUZIMANJE

Članak 17.

Preduvjet za početak i pridržavanje dogovorenih rokova isporuke proizvoda i usluga je ispunjavanje svih obveza od strane kupca, posebice pridržavanje dogovorenih uvjeta plaćanja. Ako kupac propusti pravovremeno ispuniti bilo koji od dogovorenih uvjeta, automatski se produžuju rokovi isporuke i to najmanje za period njegova kašnjenja.

 

Članak 18.

U slučaju kada se Prodavatelj obvezao isporučiti kupljeni proizvod ili pružiti uslugu u određenom roku, ako isporuka kasni zbog više sile, kašnjenja dobavljača ili drugih smetnji izvan kontrole Prodavatelja, kupac će o tome biti pravovremeno obaviješten. U tom slučaju Prodavatelj ne odgovara za posljedice iz toga proizašle, a automatski se produžuju rokovi isporuke za razdoblje kašnjenja.

 

Članak 19.

Roba (dijelovi za servis A/C (klima) uređaja) se smatra predana u trenutku kada je predana u posjed kupcu ili osobi koju kupac ovlasti.  Kupac, odnosno osoba koju kupac ovlasti se obvezuje na licu mjesta, odnosno već prilikom preuzimanja provjeriti robu. Kupac stječe pravo nad dijelovima kupnjom tj izvršenim plaćanjem, do tada je vlasništvo AK Hrastinski

 

Usluga se smatra izvršenom kada se usluga navedena u radnom nalogu pruži kupcu. Kupac, odnosno osoba koju kupac ovlasti potpisom potvrđuje pruženu uslugu, te se obvezuje na licu mjesta, odnosno već prilikom preuzimanja provjeriti pruženu uslugu. Kupac stječe vlasništvo nad dijelovima kupnjom tj izvršenim plaćanjem.

 

Svi rizici vezani uz proizvod, uslugu te isporuku prelaze na kupca u trenutku predaje.

 

 1. GARANCIJA

Članak 20.

Odgovornost garancija postoji samo u slučajevima kada za određeni proizvod i uslugu  Prodavatelj garantira za ispravnost stvari (što se potvrđuje stavkom na izdanom  računu).

 

Garancija obvezuje pod uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima i izdanim računom, a u slučaju razlika između odredbi ovih Općih uvjeta .

Prodavatelj se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potječe od uzroka koji se nalazi izvan stvari i djelovanje se nije moglo predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

 

Kupac može pisanim putem , telefonskim ili dr  zahtijevati prijepis računa.

AK Hrastinski ne snosi odgovornosti ukoliko  Kupac izgubi račun i sl.

 

Prodavatelj daje garanciju na nove proizvode kupljene od strane Prodavatelja i koje je Prodavatelj ugradio, pod uvjetom da kupac predoči račun o kupnji, te nakon pregleda vozila tj predmeta garancije . Garancija se ne odnosi na dijelove A/C (klima) uređaja koji nisu navedeni na računu .

Trošak dovoza vozila snosi naručitelj.

Garancija prestaje ako su se nedostaci djelomično ili u cijelosti otklonili ili pokušali otkloniti u drugoj radionici bez izričitog odobrenja prodavatelja.

 

Prodavatelj daje garanciju na nove proizvode kupljene od strane Prodavatelja i ugrađene u AK Hrastinski.

Prodavatelj radi izbjegavanja dvojbi dodatno navodi kako, između ostaloga, ne daje garanciju:

 • na popravljene dijelove, odnosno popravljene proizvode, izuzev na izradu crijeva , obavljenu i ugrađenu u AK Hrastinski, a odnosi se na dio crijevne instalacije koja je izrađena i ugrađena  u AK Hrastinski
 • na dijelove, odnosno proizvode koje nisu ugrađeni od strane Prodavatelja
 • na dijelove , odnosno proizvode na kojima je Kupac izvršio preinake , popravke i sl izvan servisa AK Hrastinski
 • na dijelove, odnosno proizvode koji nisu kupljeni od Prodavatelja, ali ih Prodavatelj ugrađuje;
 • na plin, odnosno uslugu punjenja autoklime plinom a zbog same naravi proizvoda, odnosno usluge.

 

Članak 21.

Ako nije drugačije određeno, garancija  počinju teći od dana prodaje i ugradnje proizvoda kupcu, a dokazuje se predočenjem izvornika računa .

 

Članak 22.

Garancija će se prihvatiti  od Prodavatelja nakon pregleda vozila u servisu AK Hrastinski, kupac je ovlašten zahtijevati otklanjanje nedostataka u razumnom roku, ili, ako to nije moguće, zamjenske isporuke koje Prodavatelj smatra potrebnim i primjerenim, pri čemu Prodavatelj ne odgovara za posljedice koje su proizašle iz toga.

 

Prodavatelj ima pravo ispitati nedostatak koji je prijavljen u garantnom roku navedenom na računu. Prodavatelj samostalno odlučuje o tome hoće li nedostatak ukloniti sam ili pomoću ovlaštene treće osobe te o tome hoće li tražiti povrat robe s nedostatkom ili određenog dijela s nedostatkom radi njihova uklanjanja ili će nedostatak ukloniti na licu mjesta ili u potpunosti zamijeniti dijelove ili robu s nedostatkom. Proizvod s nedostatkom koji je zamijenjen ili za koji je izvršen povrat novaca postaje vlasništvo Prodavatelja.

 

Članak 23.

Kao datum početka servisnog popravka uzima se dan kad je uređaj zaprimljen u poslovnom prostoru Prodavatelja. Prava temeljem garancije  se ostvaruju u poslovnom prostoru Prodavatelja.

 

Iznimno i  kada Prodavatelj odluči , može , pisanim putem uputiti Kupca da servisni popravak izvrši u nekom od partner servisa Prodavatelja.

 

Kupac nema pravo na naknadu eventualnih vlastitih troškova radi uklanjanja bilo kakvih neispravnosti ili po drugoj osnovi.

 

Članak 24.

Prodavatelj ima pravo teretiti kupca za troškove koje je imao u vezi s ispitivanjem prijavljenog nedostatka prodanog proizvoda ili usluge ako se pokaže da je zahtjev kupca bio neopravdan. Isti troškovi se određuju u paušalnom iznosu od 25% od prodajne cijene dotičnog proizvoda ili usluge.

 

Članak 25.

Garancija Prodavatelja ne uključuje:

 • Nedostatke prouzročene nepropisnim ili nepravilnim korištenjem, neispravnim ili nemarnim postupanjem ili skladištenje te neispravnom obradom isporučenog proizvoda;
 • Nedostatke uzrokovane ekstremnim vanjskim uvjetima u kojima se koristi proizvod (uvjeti specifični za mjesto korištenja).
 • Fizička i kemijska oštećenja koja nisu uzrokovana prirodnim trošenjem
 • Oštećenja nastala kao posljedica neodržavanog i neservisiranog vozila
 1. ODGOVORNOST

Članak 26.

Prodavatelj, između ostaloga, ne može odgovarati:

– za proizvode, odnosno dijelove A/C (klima) uređaja u vozilu koji nisu kupljeni od strane Prodavatelja;

– za proizvode kupljene od strane Prodavatelja koji su ugrađeni nestručno ili suprotno pravilima struke od strane kupca osobno ili trećih;

– za rad cijelog A/C (klima) uređaja na vozilu, ako se popravak i ugradnja koju je pružio Prodavatelj odnosila samo na jedan dio A/C (klima) uređaja, pa u tom slučaju Prodavatelj može odgovarati isključivo za proizvod ili uslugu koju je pružio.

 

Kupci prihvaćaju da vozila predana Prodavatelju radi pružanja usluge mogu biti privremeno smještena na javnu površinu (npr. javni parking) te da Prodavatelj ne odgovara za vozilo, odnosno bilo kakvu štetu na vozilima privremeno smještenima na javnu površinu.

 

Vlasnik, odnosno korisnik vozila snosi odgovornost za štetu koja može nastati zbog vozila predanog Prodavatelju radi pružanja usluga, a na kojem prethodno nisu izvršavani radovi sukladno pravilima struke, uključujući i prethodno punjenje vozila neodgovarajućim auto klima plinom za taj tip vozila.

 

Prodavatelj , odgovara naručitelju za štetu koju su na vozilu naručitelja počinili radnici izvršitelja dok se vozilo nalazilo u prostorijama izvršitelja.

Prodavatelj ne odgovara za dijelove i privatne stvari ostavljene u vozilu .

Prodavatelj se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potječe od uzroka koji se nalazi izvan stvari i djelovanje se nije moglo predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

 

 1. OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Članak 27.

Sve prigovore sukladno članku 10. ZZP, potrošač može poslati putem pošte na adresu Prodavatelja Zagreb, Nova Cesta 181, adresu elektroničke pošte info@autoklima-hrastinski.hr ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi Zagreb, Nova Cesta 181.

 

Članak 28.

Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, potrošači moraju navesti točne podatke o adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj će dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

 

 1. ZAŠTITA UGLEDA

Članak 29.

Prodavatelj će na vlastitim profilima, društvenih i ostalih mreža prema objektivnim mogućnostima brisati i uklanjati, između ostaloga, zlonamjerne i neistinite komentare i izjave koje povrjeđuju ugled, čast i dostojanstvo i ostala prava koja svi uživaju prema važećim propisima.

 

Prodavatelj ima pravo na zaštitu prema važećim propisima Republike Hrvatske ukoliko u servisu bude izložen on ili netko od zaposlenih vrijeđanju , prijetnjama isl.

 

U slučaju izjava i komentara na društvenim mrežama i ostalim internetskim stranicama, a koje nisu dane od strane kupaca Prodavatelja (nego s npr. lažnih profila), Prodavatelj ima ovlaštenje, ovisno o sadržaju same izjave ili komentara, takvo postupanje prijaviti administratorima i nadležnim tijelima, te tražiti naknadu štete.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Za slučaj da kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta, ako drukčije nije ugovoreno.

 

Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da se eventualne izmjene Općih uvjeta primjenjuju isključivo na kupoprodaju proizvoda i usluga sklopljenu nakon stupanja na snagu izmijenjenih Općih uvjeta i njihove objave na web stranicama Prodavatelja.

 

Naručitelj ne može osobno biti nazočan izvršenju radova jer bi time ometao normalan rad izvršitelja .

Prodavatelj će opravdati dano mu povjerenje stručnim i kvalitetnim izvršenjem preuzetog posla u zadanom odnosno razumnom roku.

 

Članak 31.

Za slučaj spora iz ili u svezi sa zaključenim ugovorom, stranke će isti nastojati riješiti dogovorom. Kupac se prije pokretanja postupka protiv Prodavatelja obvezan prethodno obratiti Prodavatelju radi mirnog rješenja spora (ugovorena procesna pretpostavka). Za sve sporove iz ili u svezi sa zaključenim ugovorom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

Članak 32.

Ako bilo koja odredba ili dio odredbe ovih Općih uvjeta postane nevaljan, nezakonit ili neizvršiv na bilo koji način, ostatak ugovora i Općih uvjeta ostaju na snazi.

 

Članak 33.

Za ugovore koje Prodavatelj zaključi u obavljanju svoje djelatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

Članak 34.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od _____.

 

 

 

 

______________________

Pošalji upit

Imate li eventualnih pitanja o svom vozilu na koje Vam mi možemo odgovoriti, ispunite online obrazac i odgovorit ćemo Vam što je prije moguće.

Online narudžba servisa

Imate li eventualnih pitanja o svom vozilu na koje Vam mi možemo odgovoriti, ispunite online obrazac i odgovorit ćemo Vam što je prije moguće.

Upitnik o zadovoljstvu

Informacije o vašem mišljenju, da li smo zadovoljili zahtjeve i potrebe, te da nam pomognete u učinkovitoj i boljoj poslovnoj komunikaciji.